Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave
budova Schneiderova TT

budova Schneiderova TT
baner

Literárno dramatický odbor


Vedúci PK: Mgr. Blanka Blesáková

Pedagógovia:
Bc. Vlasta Berková.

Literárno-dramatický odbor /ďalej LDO/ má v ZUŠ dlhoročnú tradíciu. Pôsobil tu celý rad vynikajúcich pedagógov: G. Krausová, L. Kočan, Z. Matláková, M. Fehér, A.M.Kočanová, M. Benešová, M. Vyšňanová, M. Jedľovská. LDO ako syntetizujúci kolektívny odbor obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou i písané slovo. Ich prostredníctvom pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Metódou tvorivej dramatiky harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša škola, práca a život. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti nielen v kolektíve ale i na verejnosti.

Žiakom LDO sa stáva dieťa /od 6-7 rokov/ po úspešnom absolvovaní talentových skúšok zameraných na individuálne schopnosti dieťaťa ako sú prednes a artikulácia, spev a hlasové možnosti, rytmus a pohyb, fantázia a tvorivosť. Štúdium zahŕňa prípravné štúdium 1. stupňa, 1. až 7. ročník 1. stupňa, prípravné štúdium a 1. až 4. ročník 2. stupňa. Absolvovanie 1. a 2. stupňa LDO v ZUŠ završujú žiaci svojim ročníkovým absolventským predstavením. Žiakov zaraďujeme do jednotlivých ročníkov v skupinách maximálne do desať žiakov, pri individuálnej príprave na umelecké školy, respektíve na súťaže v umeleckom prednese pracujeme s 1-2 žiakmi. V súčastnosti LDO navštevuje 80 žiakov.

Komplexný charakter výuky zahrňuje aj zvládnutie základných bábkohereckých schopností, prednesu, pohybu, ľahkoovládateľných hudobných nástrojov, prácu v divadelnom súbore „Pod vežou“ , dramatiku a slovesnosť /hlavný predmet/. Absolvent LDO nadobudne skúsenosti a vedomosti potrebné pre povolania, ktorých úspech závisí od dobrého medziĺudského kontaktu, komunikácie a spolupráce / učiteľ, zdrav. sestra, kultúrny, politický a obchodný pracovník, právnik, manager,.../. Najtalentovanejší žiaci LDO sa uplatňujú ako herci, recitátori, moderátori, divadelníci, režiséri, scenáristi, spisovatelia, ale i nároční diváci, čitatelia, aktívni účastníci a spolutvorcovia kultúrneho života spoločnosti. LDO úzko spolupracuje s ostatnými odbormi pri vyučovacom procese, verejných vystúpeniach , tradičných divadelných predstaveniach i príprave žiakov na talentové skúšky stredných a vysokých škôl umelec. smeru.

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Studium:literarnoDramatickyOdbor

Parameter Value

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
yes SimpleRouter presenter = Homepage
action = default
Studium:literarnoDramatickyOdbor
¤ ×