Základná umelecká škola Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave
budova Schneiderova TT

budova Schneiderova TT
baner

Keyboardové oddelenie


Vedúci PK: Soňa Bobeková

Pedagógovia:
Soňa Bobeková, Mgr. Marta Čeleďová, Alexander Berger, Marian Kokavec, Elena Danišová, Mgr. Katarína Chalúpková


V posledných desaťročiach sa aj v hudbe začínajú čoraz viac uplatňovať elektronické hudobné nástroje.
Vplyv počítačovej techniky zasiahol i do umenia a nevynechal ani hudobné školstvo. Z klávesových nástrojov je to práve keyboard, ktorý sa stal najobľúbenejším a finančne tiež najdostupnejším nástrojom. Na našej ZUŠ Trnava sa tento hudobný nástroj vyučuje od roku 1987. Keyboard je elektronický klávesový nástroj vybavený zabudovanou sprievodnou automatikou. Poskytuje obrovskú paletu zvukov , rytmov a digitálnych efektov. Veľmi dobre sa na ňom reprodukuje hudba baroková, klasická, romantická tanečná, i jazz. Technické vybavenie nástroja umožňuje pedagógom našej školy viesť žiakov individuálne podľa ich záujmu o štýly v hudbe, a zároveň nazrieť aj do dielne improvizácie a aranžovania jednoduchších skladieb. Výnimočne nadaní žiaci ,ktorí svoje výrazové a technické možnosti rozvíjajú pravidelným domácim cvičením, majú možnosť okrem pravidelného vystupovania na koncertoch ,každý školský rok vyskúšať svoju zručnosť aj na Regionálnej súťaži.

V šk r. 2009/2010 naši žiaci obsadili 1. miesto v I. II. a IV-tej kategórii. Ale najvzácnejším výsledkom pre našu ZUŠ bolo získanie titulu Absolútny víťaz na Celoslovenskej súťaži v Považskej Bystrici, kt. získal žiak Tomáš Köppl, z triedy p. učiteľky Čeleďovej. V škol. roku 2010 /2011 na oddelení keyboard už máme pozvánku na Regionálnu súťaž do Hlohovca ,kt. sa bude konať 24.marca 2011, a na Celoslovenskú súťaž v Považskej Bystrici s medzinárodnou účasťou, dňa 19.apríla 2011.Pedagógovia sa so svojimi žiakmi ,v tomto období už intenzívne pripravujú.

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Studium:keyboardoveOddelenie

Parameter Value

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
yes SimpleRouter presenter = Homepage
action = default
Studium:keyboardoveOddelenie
¤ ×